Minskad fattigdom

Området Minskad fattigdom är ett område av fem ur SDF:s intressepolitiska handlingsprogram.

Intressepolitik

Minskad fattigdom

Fattigdom kan definieras som brist på möjligheten till att ha inflytande över sin levnadsstandard och livssituation samt begränsar den enskildes valmöjligheter. Det finns olika former av fattigdom som kan vara ekonomisk, social eller digital/informativ.

Oacceptabla beslut, inskränkningar och systemfel i samhället leder till att döva riskerar sämre förutsättningar till delaktighet på arbetsmarknaden och i samhället. Det kan vara stadsdelsförvaltningar som brister i sin serviceskyldighet och inte lever upp till Förvaltningslagen eller att biståndshandläggare inte ser till svenskt teckenspråk i beslutstagning. Det kan ge begränsade möjligheter till en egen försörjning och socialt liv.

En annan form av fattigdom är ett upplevt socialt utanförskap eller isolering som kan bero på exempelvis språkliga barriärer. Här är en fungerande tolktjänst med ett tydligt uttalat samhällsansvar en av förutsättningarna för dövas delaktighet i olika sammanhang.

 

En viktig utgångspunkt för trygghet och delaktighet är att få information på teckenspråk, vad som sker i omvärlden och i sin närhet, även vid akuta situationer. En aktiv användning av tillgänglig informations- och kommunikationsteknik (IKT) förbättrar ofta människors möjligheter till arbete, information och sociala relationer.

 

Konsekvenserna av fattigdom och utanförskap bland döva måste synliggöras. Bristande kunskap och bemötande samt lagar och regelverk som saknas eller inte efterföljs ökar risken för försummelse samt förmynderi. Genom att eliminera olika former av fattigdom kan dövas rätt till ett socialt rikt liv, bättre delaktighet i samhället, på arbetsmarknaden och i informationssamhället stärkas.

För att fattigdomen bland döva ska minska

På kommunal nivå strävar Stockholms Dövas Förening efter att

  • Teckenspråkigt medborgarkontor eller motsvarande ska erbjudas inom Stockholms stad.
  • Rätten till SFI och TFI av god kvalité ska ges till nyanlända och nyinflyttade.
  • Teckenspråkiga döva huvudmän ska erbjudas teckenspråkiga och döva gode män.
  • Socialtjänstförvaltningar och övriga berörda förvaltningar ska ha dövkompetens och kunskap så de kan följa serviceskyldigheterna och hänvisa rätt vid behov.

 

På regional nivå strävar Stockholms Dövas Förening efter att

  • Regionen ska ha en fungerande och bra tolktjänst för tolkning i vardagslivet och vid akuta situationer.
  • Hörselhabiliteringen ska ge ett bra bemötande och stöd där döva ges rätten till hjälpmedel.
  • Statens servicecenter i Region Stockholm & Gotland ska vara tillgänglig för döva.
  • Offentlig samhällsinformation ska finnas på teckenspråk och även i händelse av kris eller en annan form av extraordinär händelse.

Läs mer ur SDF:s intressepolitiska handlingsprogram

Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571