Om Stockholm Dövas Förening

Välkommen till Sveriges största dövförening som följer visionen teckenspråk genom livet!

Föreningen

En mötesplats på teckenspråk

Stockholms Dövas Förenings verksamhet går ut på att döva kan träffas, umgås och göra saker tillsammans i teckenspråkig miljö. Föreningen bedriver informativ, social, kulturell och intressepolitisk verksamhet. På Dövas Hus och SDF:s gård ordnas kurser, föreläsningar, fester, debattkvällar, sportkvällar och mycket mer. Därtill kommer sektioners, klubbars och närstående föreningars verksamhet t.ex. träffar för pensionärer och döva med funktionsvariationer.

Om föreningen

Styrelse & kansli

Styrelsen har i uppdrag att leda verksamheten i överensstämmelse med stadgar och enligt beslut fattade på års- och föreningsmöten. Styrelsen består av en ordförande, vald på ett år i taget och 6 eller 8 ledamöter. Årsmötet beslutar om sex eller åtta ledamöter som väljs två år växelvis.

 

Föreningens personal arbetar på Dövas Hus med föreningens administration, ekonomi, medlemsverksamhet, information, intressepolitik, medlemsvård, caféverksamhet med mera. Personalen svarar dessutom för att alla beslut som fattas av styrelsen verkställs samt håller kontakt med myndigheter och övriga organisationer.

 

 

Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att följa styrelsearbetet inom Stockholms Dövas Förening och att till årsmötet förslå lämpliga kandidater till de poster i styrelsen och övriga förtroendevalda roller inom föreningen som skall tillsättas. Valberedningen föreslår också mötesfunktionärer till årsmötet. Valberedningen ska bestå av tre personer, varav en är sammankallande, som väljs på årsmötet.

 

Samordningsgrupp & arbetsgrupper

Stockholms Dövas Förening har tre samordningsgrupper där styrelseledamöter fördelas in för att underlätta styrelsens arbete och rutiner. Varje samordningsgrupp har samordningsansvar för eget verksamhetsområde och tillhörande arbetsgrupper.

 

Stockholms Dövas Förening har arbetsgrupper/verksamhetsinriktade grupper som ligger under samordningsgrupperna. En arbetsgrupp ska bevaka och arbeta för en viss fråga eller ha hand om vissa evenemang inom sitt intresseområde. Varje arbetsgrupp innehåller representant från styrelsen, ideella medlemmar och en från kansliet som arbetar tillsammans. En arbetsgrupp kan bildas i samordningsgrupp eller vid föreningsmöte.

 

Sektioner

Stockholms Dövas Förening har flera sektioner under föreningen. En sektion kan rikta sig mot ett visst fysiskt verksamhetsområde eller ha spetsintresse. En sektion har ingen styrelse utan enbart sektionsledning samt kallar till rådsmöte för vägledande beslut och dialog. Varje medlem i sektion måste också vara medlem hos föreningen.

Organisationsskiss

Stockholms Dövas Förening har tre olika samordningsområden; organisation, verksamhet och intressepolitik. Varje område har sin egna fokus och prioriteringar. Gemensamt är visionen "Teckenspråk genom livet".

Mer om föreningen

Intressepolitik

12 juli 2024

Är det dig vi söker?

Under år 2024 ska Stockholms Dövas Förening (SDF) se över föreningens informationsmaterial och informationsnätverk då föreningens material behöver utvecklas och även digitaliseras. SDF har avsett en del ekonomiska medel och även fått beviljat olika fondmedel för utveckling av informationsmaterial. SDF söker nu därför efter en som vill vara en del av föreningens intressepolitiska informationsarbete under hösten genom att ta fram nya informationsmaterial, både i tryckt form och i digital form. Det i samarbete med bland annat produktionsbolag.

 

Är det dig vi söker?

Du kommer att fram nya informationsmaterial och kommer att jobba nära föreningens intressepolitiska sekreterare. Du ska även se över föreningens befintliga informationsmaterial och utveckla dessa samt lägga till i föreningens nya hemsida. Genom detta arbete underlättar det för föreningens intressepolitiska arbete framöver då mer faktaunderlag och informationstexter är tillgänglig.

 

Parallellt ska du även genomföra planering och marknadsföring för både babytecken och teckenspråkskurser för genomförande. Du ska även vara tillgänglig för föreningens övriga intressepolitiska arbete i mån av tid.

Det handlar om en tjänst på heltid, upp till tre månader under hösten, tidigast 16 september. Känner du att det är något för dig? Kika in annonsen vad för kvalifikationer vi efterlyser och skicka in din ansökan senast 18 augusti!

 

Klicka här för att se annonsen

Läs mer
Föreningen

28 juni 2024

SDF:s sommar

Stockholms Dövas Förenings kansli har sommarstängt under perioden 15 juli till 19 augusti. Skulle det vara något under sommarperioden kan du maila till info@stockholmsdf.se. Detta mail kommer att bevakas sporadiskt under hela sommaren.

 

SDF har sommaraktiviteter och Café Skrubban på SDF:s gård har öppet hela sommaren! För att se SDF:s sommaraktiviteter – se vår kalender.
Café Skrubban uppdaterar aktuell information på Facebook (klicka här för att komma till Facebookssidan).
Sommarens öppettider och information om SDF:s gård och cafét hittar du här.

 

Ifall det skulle vara något gällande SDF:s gård eller Café Skrubban så kontakta caféansvarig Claudia alt sommarcaféansvarig Mehdi genom SMS/Whatsapp/FaceTime på numret 076-024 81 15. Det gäller hela säsongen maj-september.

Läs mer
Intressepolitik

26 juni 2024

Anmäl diskriminering!

Nu under juni månad har Diskrimineringsombudsmannen (DO) gått ut med att de utrett situation kring tolk och vård där en döv kvinna upprepande gånger besökt vården i Gävleborgs regionen. Vid dessa besök fick hon i förväg information att tolk ska finnas. Trots att hon har döv och trots att hon tydligt kommunicerat att tolk ska finnas har hon inte fått tolk. I DO:s utredning slår de fast att kvinnan hade rätt till tolk enligt hälso- och sjukvårdslagen, och att det handlar om bristande tillgänglighet till vård enligt diskrimineringslagen. DO begär därför att Gävleborgs region betalar 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

 

För Stockholms Dövas Förening är detta en stor seger. Det är djupt beklagligt att liknande situationer händer i Gävleborgs region, Region Stockholm och på många fler regioner i Sverige. Men att DO har utrett och bekräftat att det är en fråga om diskriminering är en viktig markering.

 

Du kan också anmäla! Vad kan du anmäla? Du kan anmäla vad som helst!
Kring tolk kan du anmäla om

 • Tolk kommer inte
 • Vården eller myndighet beställer inte tolk
 • Tolkens kvalité uppfyller inte krav på situation
 • Andra brister i tolksituation

 

Du kan också anmäla om någon myndighet (t.ex. kommun eller Försäkringskassan) inte bemöter dig på rätt sätt, eller om du upplever diskriminering på din skola eller arbetsplats. Du kan göra en anmälan till t.ex. Patientnämnden, IVO, DO eller JO. Se våra mallar och förklarning på vår hemsida eller kontakta kansliet för råd och stöd.

 

Här hittar du vår mallar!

 

Är vi fler som anmäler diskriminering så kan vi tillsammans förändra samhället till det bättre!

Läs mer

Ändamål och vision

Teckenspråk genom livet

Alla individer med hörselnedsättning, oavsett grad och tekniskt hjälpmedel, ska ha rätt till teckenspråk från födseln till ålderdom. Anhöriga ska också få rätt till teckenspråk. Teckenspråk är verktyget för fullständig kommunikation utan några hinder. Enligt Stockholms Dövas Förenings stadgar är ändamålet för föreningen;

 

 • tillvarata dövas teckenspråkiga, kulturella och sociala rättigheter,
 • främja social samvaro bland döva,
 • arbeta för god kvalité inom vård, fostran och utbildning av döva barn och ungdomar,
 • främja stöd och service för döva som behöver,
 • informera om dövas livssituation,
 • verka i enlighet med SDR:s mål och inriktningar,
 • tillsammans med myndigheter och organisationer verka för att förbättra dövas möjligheter att ta del av samhällsutbudet

Likabehandlingsarbete

Stockholms Dövas Förening anser att alla människor har lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionsförutsättning, sexuell läggning eller ålder. Hos SDF är alla välkomna att känna sig delaktiga utifrån sina individuella möjligheter, resurser och behov. SDF följer Sveriges Dövas Förbunds likabehandlingsplan som ska utgöra ett stöd för SDR och alla tillhörande regionala och lokala organisationer. Målet med likabehandlingsarbetet är att alla människor ska känna sig trygga och välkomna. Arbetet tar sin utgångspunkt från faktorer som antiaudism, antirasism, HBTQ, genus, ålder samt funktionsvariationer. Har du frågor eller synpunkter kring SDF:s arbete kring likabehandling? Vill du rapportera något? Kontakta oss eller fyll i formuläret!

Lämna förslag och feedback
Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571