Mer jämlikt samhälle

Området Mer jämlikt samhälle är ett område av fem ur SDF:s intressepolitiska handlingsprogram.

Intressepolitik

Mer jämlikt samhälle

I ett jämlikt samhälle ska döva ses som fullvärdiga medborgare, både i förhållande till skyldigheter och rättigheter.

Det kan gälla bland annat lagstiftning, regelverk, krav på kvalifikationer, rätten till kvalitativ tolkning, rätten att synliggöras i det offentliga rummet och rätten till ett tillgängligt samhälle.

 

Döva möter ofta majoritetsnormen där samhället värdesätter människors förmåga att uppfatta ljud och uttrycka sig med tal. Audism bidrar till systematisk uteslutning av värdefull kompetens inom arbete och utbildning genom exempelvis krav på kvalifikationer eller funktionsförutsättningar.

 

Dövkompetens ska synliggöras och erkännas för ett mer jämlikt samhälle. Oförankrade och oacceptabla beslut uppstår när döva utesluts från att vara delaktiga i beslutsprocesser om frågor som påverkar vår vardag. Alltför ofta ges inte döva naturliga positioner inom myndigheter och andra områden där vår kompetens behövs.

 

Ett jämlikt samhälle präglas även av full tillgänglighet i form av tillgång till visuell tillgänglighet och tillgänglig information, både det som sker på offentliga platser såsom kollektivtrafiken och även den information som finns digitalt.

 

Alla döva ska också ha full tillgång till samhällsutbudet som finns, speciellt till arbetsmarknaden. Det ska vara självklart att döva kan delta i alla former av utbildning och arbetslivet, och kunna engagera sig i civilsamhället och andra allmänna sammankomster utan hinder.

 

Det som är nödvändigt för vissa målgrupper är också något som gynnar alla. Stockholms Dövas Förening strävar efter ett öppet samhälle där medvetenhet kring anti-audism är hög och där dövkompetens är en självklarhet.

För att få ett mer jämlikt samhälle

På kommunal nivå strävar Stockholms Dövas Förening efter att

  • Alla döva ska ha rätt till en meningsfull sysselsättning och ett tryggt arbetsliv.
  • Fungerande arbetsmarknadsåtgärder ska finnas på teckenspråk.
  • Daglig verksamhet med teckenspråksmiljö ska finnas inom kommunen.
  • Döva ska ges fullgoda möjligheter för att kunna delta i demokratin.

 

På regional nivå strävar Stockholms Dövas Förening efter att

  • En fungerande digital och visuell tillgänglighet ska finnas på offentliga och digitala platser.
  • Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling ska finnas på teckenspråk där möjlighet till individuellt stöd ges.
  • Tillgängligt kulturliv och kulturevenemang ska finnas på teckenspråk så att döva ges rätten till att både uppleva och utöva kultur på sitt språk.

Läs mer ur SDF:s intressepolitiska handlingsprogram

Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571