Skrivelser från SDF

Intressepolitik

Under december månad har SDF skickat in fyra remissvar och synpunkter gällande olika områden, härnedan kommer beskrivningar kring dessa.
SDF vill också här tacka er alla medlemmarna för ett bra intressepolitiskt år! Utan er kan vi aldrig jobba intressepolitiskt. Tillsammans med er kämpar SDF för ett bättre Stockholm för döva!

 

Program för tillgänglighet och delaktighet 2024-2029
SDF var en av remissinstanser för Stockholms stads nya program för tillgänglighet och delaktighet 2024-2029. Vi har lyft frågan vid olika tillfällen, som t.ex. Kommunstyrelsens funktionshindersråd och rådet för social-, äldre och överförmyndarnämnden. Det har varit en stor process och SDF har skickat in två övergripande kommentarer kring svenskt teckenspråk och kring funktionshinderperspektivet för stadens fortsatta arbete.

 

Avtal mellan Habiliteringen och regionen
Dövteamet och Dövblindteamet ligger under Habiliteringen inom Region Stockholm. Ett nytt avtal mellan Habiliteringen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen börjar gälla efter årsskiftet och SDF har skickat in synpunkter på avtalet till ansvarigt utskott (Psykiatriutskottet som ligger under Hälso- och sjukvårdsnämnden) där vi underströk vikten av Dövteamet och Dövblindteamet.

 

I våra synpunkter lyfte vi också personalens kompetens om målgrupperna samt i svenskt teckenspråk och taktilt teckenspråk. Vi lyfte också att ersättningsnivåerna bör höjas för att spegla faktiskt tryck på besöken.

 

Tolkcentralen
SDF skickade in synpunkter kring avtalsförslaget mellan Tolkcentralen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i november, där vi inte fick helt gehör så SDF har därefter inför Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde skickat nytt brev som tillägg. I det nya utskicket lyfte SDF främst Tolkportalen och att fler ska få rätt till döv teckenspråkstolk. SDF lyfte också begreppet vardagstolkning och Tolkcentralens budget. Avtalet börjar gälla efter årsskiftet.

 

Dövpsykiatriska programmet
HRF Stockholms län och SDF har den 15 december skickat ett brev från kanslierna till Anders Ahlsson på tjänstemannanivå där vi ställer frågor kring uppdraget psykiatrin då avtalet inte är lika starkt längre och där vi efterfrågar tydlighet kring Hälso- och sjukvårdsnämndens beställning av dövpsykiatri och frågar även hur framtidens specialpsykiatri, med tanke på nuvarande omorganisation, innebär för dövpsykiatrin.

 

Vi har inte fått svar ännu men kommer att jobba med frågorna. Våra synpunkter och remissvar finns att läsas på vår Dokumentbank

Dela
Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571